به اطلاع میرساند، لیست نشریات تحت احتیاط و جعلی موجود درسامانه (دانشگاه هاو موسسات پژوهشی کشور) در حال بررسی و روزآمدسازی است و به مرور روی سایت بارگذاری خواهد شد.
* (معیارها)
ردیف
عنوان
ISSN
برخی از نمایه های پوشش دهنده
سایت اصلی
آدرس سایت جعلی
تاریخ ورود به سیاهه
مرجع لیست تحت احتیاط
وضعیت
Loading data from server
ردیف
عنوان
سایت اصلی
آدرس سایت جعلی
Loading data from server
* این فهرست دربردارنده ناشرانی است که حداقل یک نشریه نامعتبر برای آنها شناسایی شده است و لزوما همه انتشارات این ناشران را شامل نمی شود.