نشریات رتبه بندی شده با شاخص WAAI (راهنما)
ردیف
عنوان
ISSN
تعداد مقالات (2015-2019)
تعداد مقالات در B(1)
سهم مقالات در B(1)
امتیاز B(1)
تعداد مقالات در B(2)
سهم مقالات در B(2)
امتیاز B(2)
تعداد مقالات در B(3)
سهم مقالات در B(3)
امتیاز B(3)
تعداد مقالات در B(4)
سهم مقالات در B(4)
امتیاز B(4)
امتیاز WAAI
Loading data from server