جهت اطلاع از لیست نشریات تحت احتیاط و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی دکمه دانلود را کلیک نمایید. دانلود
(معیارها)
ردیف
عنوان
ISSN
برخی از نمایه های پوشش دهنده
سایت اصلی
آدرس سایت جعلی
تاریخ ورود به سیاهه
مرجع لیست تحت احتیاط
وضعیت
Loading data from server
ردیف
عنوان
سایت اصلی
آدرس سایت جعلی
Loading data from server