به اطلاع میرساند، لیست نشریات تحت احتیاط و جعلی موجود درسامانه (دانشگاه هاو موسسات پژوهشی کشور) در حال بررسی و روزآمدسازی است و به مرور روی سایت بارگذاری خواهد شد.
* (Criteria)
Row
Title
ISSN
Covering Indexes
Genuine Website
Hijacked/Fake Website
List Entry Date
Blacklisted by
Status
Loading data from server
Row
Title
Genuine Website
Hijacked/Fake Website
Loading data from server
* این فهرست دربردارنده ناشرانی است که حداقل یک نشریه نامعتبر برای آنها شناسایی شده است و لزوما همه انتشارات این ناشران را شامل نمی شود.